Strona główna -> O nas -> Statut

Statuty Zespołu Misyjnego „Wschód”

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Zespołu

§1

Zespół Misyjny "Wschód" jest organizacją zrzeszającą redemptorystów i ludzi świeckich dla prowadzenia działalności apostolskiej. Wchodzi on w skład Sekretariatu ds. Misji Zagranicznych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

§2

Terenem działania Zespołu jest Rzeczpospolita Polska i kraje Europy Wschodniej. Siedzibą Zespołu jest Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie.

§3

Zespół używa pieczęci podłużnej z napisem:

Zespół Misyjny "Wschód"
przy Warszawskiej Prowincji
REDEMPTORYSTÓW
33-170 Tuchów, ul.
Wysoka 1
tel. /014/ 632 72 00
e-mail: zmwschod@redemptor.pl

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§4

Celem Zespołu jest działanie na rzecz pomocy parafiom katolickim w krajach Europy Wschodniej zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Redemptorystów, którym jest głoszenie Obfitego Odkupienia ubogim i najbardziej opuszczonym.

§5

Cel Zespołu określony w §4 realizowany jest poprzez:

1.    Organizowanie rekolekcji

2.    Prowadzenie katechez informujących o misyjnej działalności Kościoła

3.    Działalność wydawniczą literatury religijnej

4.   Organizowanie akcji na rzecz pozyskiwania funduszy na wyżej wymienioną działalność Zespołu.

 

Rozdział III

Członkowie, prawa, obowiązki

§6

Członkami Zespołu mogą być redemptoryści oraz inne osoby, duchowne i świeckie, posiadające pełnię praw w Kościele Katolickim.

§7

Członkowie dzielą się na zwyczajnych i nadzwyczajnych.

1.    Członkiem zwyczajnym jest każdy redemptorysta należący do Zespołu oraz każda inna osoba, której Zarząd Zespołu nadał status animatora.

2.    Członkiem nadzwyczajnym jest osoba przygotowująca się do pracy w Zespole jako animator.

§8

Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie pisemnej prośby ze strony ubiegającego się o nadanie statusu animatora oraz zgody Zarządu Zespołu.

§9

Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:

1.    Bierne i czynne prawo wyboru do Zarządu Zespołu

2.    Korzystanie z wszelkich dóbr Zespołu na zasadach określonych przez jego Zarząd

3.    Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem Zarządu Zespołu.

§10

Członkom nadzwyczajnym przysługują prawa określone w §9 za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§11

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek:

1.    Uczestniczyć w pracach Zespołu

2.    Przestrzegać Statutów i postanowień Zarządu Zespołu

3.    Przyczyniać się do umacniania i rozwoju Zespołu.

§12

Przynależność do Zespołu ustaje wskutek:

1.    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Zespołu

2.    Wykluczenia decyzją Zarządu Zespołu.

 

Rozdział IV

Formacja

§13

Apostolski cel istnienia Zespołu Misyjnego „Wschód” realizujący się w charyzmacie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wymaga ciągłej formacji, która obowiązuje wszystkich członków Zespołu. Cały proces formacji powinien być inspirowany samą konsekracją chrzcielną członków Zespołu oraz misyjnym powołaniem dotyczącym wszystkich chrześcijan. Forma i przebieg formacji są określone przez Zarząd Zespołu w osobnym dokumencie.

 

§14

Formacja członków zwyczajnych polega na systematycznym uczestnictwie w zjazdach formacyjnych oraz spotkaniach przygotowujących do pracy w Zespole.

 

§15

Formacja członków nadzwyczajnych przebiega w dwóch etapach:

-          wstępny etap przygotowawczy trwający przynajmniej jeden rok i polegający na systematycznym udziale w spotkaniach formacyjnych grupy początkującej;

-          etap formacji w grupie przygotowującej się do wyjazdu na rekolekcje, trwający przynajmniej jeden rok i kończący się uzyskaniem statusu animatora.

Odpowiedzialnymi ze grupę początkującą są: przewodniczący Zespołu oraz dwaj członkowie zwyczajni powołani przez Zarząd Zespołu.

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna Zespołu

§16

Działalnością Zespołu koordynuje jego Zarząd. Składa się on z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz trzech osób świeckich.

§17

Przewodniczącego mianuje Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Sekretarza oraz skarbnika wybierają spośród siebie redemptoryści należący do Zespołu. Pozostałych trzech członków Zarządu wybierają członkowie zwyczajni spośród siebie.

§18

Kadencja wszystkich członków Zarządu, z wyjątkiem przewodniczącego, trwa 3 lata z możliwością ponownego wyboru.

Władza przewodniczącego Zespołu ustaje wskutek:

1.    Swobodnego odwołania decyzją Prowincjała

2.   Dobrowolnego zrzeczenia się wyrażonego na piśmie i przyjętego przez Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów

3.    Odwołania decyzją Prowincjała na wniosek Zarządu Zespołu

Władza członka Zarządu ustaje wskutek:

1.    Upływu kadencji

2.    Dobrowolnego zrzeczenia się wyrażonego na piśmie i przyjętego przez Zarząd Zespołu

3.    Odwołania przez Zarząd większością kwalifikowaną głosów

W razie wakatu członka Zarządu wyboru nowego członka dokonuje Zarząd.

 

§19

W razie wakatu przewodniczącego Zespołu jego obowiązki przejmuje sekretarz do czasu powołania nowego przewodniczącego.

§20

Spotkanie Zarządu zwołuje przewodniczący informując pozostałych członków Zarządu co najmniej 8 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce obrad oraz zakres omawianych zagadnień. Nadzwyczajne spotkanie Zarządu zwołuje się na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.    Kierowanie całokształtem prac Zespołu

2.    Zarządzanie majątkiem Zespołu

3.    Uchwalanie projektów zmian Statutów

4.    Powoływanie komisji problemowych oraz ich nadzorowanie i rozwiązywanie

5.    Przyjmowanie i wykluczanie członków Zespołu

6.    Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych pod adresem Zarządu

7.    Uzupełnianie członków Zarządu w razie wakatu

8.    Powoływanie członków zwyczajnych do pełnienia funkcji określonych przez Zarząd

9.    Prowadzenie dokumentacji Zespołu.

§22

Wszystkie decyzje i wybory w Zespole zapadają większością bezwzględną głosów, chyba że w poszczególnym przypadku postanowiono inaczej.

§23

Do ważności pism Zarządu wymagany jest podpis przewodniczącego.

 

Rozdział VI

Majątek Zespołu

§24

Majątek Zespołu stanowią:

1.    Darowizny

2.    Dochodowe inicjatywy Zespołu

3.    Zapisy testamentowe

4.    Inne ofiary.

 

§25

W przypadku rozwiązania Zespołu przez Prowincjała jego majątek przechodzi na Warszawską Prowincję Redemptorystów.